Start » Aktuellt » Verksamhetsåret 13/14 i Kenya

Verksamhetsåret 13/14 i Kenya

Informationen här nedan är från bilaga 2 i den kommande årsredovisning för Rotarys Läkarbanks verksamheten 13/14.

Volontärer

Under verksamhetsåret största delen av 13/14 har Rotarys Läkarbank haft verksamhet vid sex jeeplinjer och tre tandläkarkliniker.48 jeepläkare och 19 tandläkare har haft uppdrag för Läkarbanken under verksamhetsåret.Alla volontärer tjänstgör under sex veckor, Jeepläkarna i ett staffettsystem, där en läkare kommer när en annan lämnar.

Jeeplinjerna

Jeeplinjerna har ett upptagningsområde med en befolkning cirka 250.000. För dessa personer är jeeplinjerna den närmaste hälsokliniken där de kan få hälso- och sjukvård. Jeeplinjerna Ugunja, Maseno and Matungu har fungerat hela verksamhetsåret, Mumias och Kisima startades i augusti. Homa Bay linjen fasades i början av maj. Varje jeeplinje har fem kliniker dit de återvänder på en specifik veckodag förutom Kisima linjen där läkarna också tjänstgjort vid en Gundua hälsocentral. Totalt har det därför funnits 29 kliniker på 29 olika platser, varje plats ger service till ett antal byar.

Mumias sensommaren 2013 237 web

 

Vid varje klinik finns en klinikkommitté av frivilliga från de byar som kliniken ger service till. Den spelar en viktig roll för kontakten mellan jeepläkarteamen och befolkningen. De ansvarar också för praktiska uppgifter vid jeepteamets besök, så som att registrera patienter, översätta för läkaren och se till att teamet får lunch under arbetsdagen.

 

Den nya kommittén i Mumias

 

En aktiv kommitté är viktig för att klinken skall fungera bra, därför är en av arbetsuppgifterna för de nationella koordinatorerna att hålla kontakt med, stödja och motivera kommittéerna. Utbildning för kommittéerna och för översättarna har under året genomförts vid fyra av jeeplinjerna. Och introduktionsmöten vid de nystartade linjerna.

Jeeplinjerna med sina 48 volontärer fick totalt 34 096 patientbesök. Detta är ungefär lika mycket som förra året och det betyder i genomsnitt cirka 30 patientbesök/rådgivningar under en arbetsdag per jeeplinje, med variation mellan linjerna och årstider beroende område, klimat eller olika sjukdomspanorama. I denna siffra ingår inte uppföljningsbesök för fortsatt behandling av samma symptom, däremot kan det vara samma personer som återkommer men med nya symptom. Cirka 35% av patienterna är barn under 5 år. Över 60% är kvinnor eller flickor, många mödrar och gravida.

Patientantalet på Ugunja och Maseno linjerna har gått ner på grund av att två av klinikerna har besökts två gånger i veckan istället för en gång i veckan. Detta på grund av att det var för många patienter som kom. För att sprida de över 80 patienter som läkarna ofta hade per dag på dessa kliniker har jeepteamen åkt till dessa byar under två dagar istället. Det totala antalet patienter blir då mindre.

I augusti startade Mumias jeeplinje i distriktet med samma namn. Linjen startade tre nya kliniker och övertog två från jeeplinjerna i Siaya. Den utgår från staden Mumias där också Matungulinjen utgår ifrån. Antalet patienter har varit högt på denna linje och samarbetet med hälsomyndigheterna har fungerat bra. Det högst antalet patienter har dock Matungulinjen som ligger i ett distrikt där primärvården inte är så utbyggd. På både Mumias och Matungulinjen är det många barn och gravida kvinnor som kommer för vård och förebyggande åtgärder så som vaccinationer.

Under hösten startade också samarbetet med Gundua Foundation i Kisima norr om Nairobi.  En jeeplinje kunde besöka de första klinikerna från september och framåt, samt tandvårdkliniken kunde starta i oktober efter att en tandläkarstol skickats ner från Sverige. Samarbetet med hälsomyndigheterna i distrikts fungerar mycket bra och de har ställt två sjuksköterskor till förfogande för linjen. Läkarbanken har därför inte behövt anställa egen personl, en chaufför lånas in från Kisima farm, där läkarna och tandläkarna också bor. Jeeplinjen har haft vissa inkörningsproblem när det gäller att hitta rätt områden och hälsokommittémedlemmar. Den omstrukturerades under juni/juli 2014.

Den andra och sista jeeplinjen i Homa Bay har fasats ut på grund av att antalet hälsodispensärer ökat i området. De byar som tidigare fått service av jeeplinjerna har nu endera startat egna kliniker/dispensärer med stöd av Läkarbanken eller dispensärer har öppnats i grannbyar. Ett område får stöd av en mobilklinik under 3 månader tills de byggt färdigt huset för sin egen dispensär. Läkarbanken har även gett stöd till viss utrustning samt byggnation vid starten av de fasta dispensärerna. Läkarbanken har därmed bidragit till att öka den permanenta hälsoservicen i området och kan nu fokusera på områden med större behov av mobila kliniker.

homa bay 4 webhoma bay 4 webMamma med barn web

De vanligaste sjukdomarna är malaria och lunginflammation samt andra luftvägsinfektioner. Därefter kommer olika hudsjukdomar, samt undernäring bland barn och HIV/AIDS relaterade infektioner/ komplikationer, olika sorters värk i kroppen och virusinfektioner. En del patienter har mer än en diagnos.

Vid jeepklinikerna utförs också mödra- och barnhälsovård. Barn vikt och längd kontrolleras regelbundet, alla vaccineringar utförs. Gravida kvinnor kontrolleras och får också stelkrampsvaccin före förlossningen. Dessutom finns det familjerådgivning och förskrivning av preventivmedel.

Den vanligaste patientgruppen är barn under fem år.

 

 

Alla jeeplinjer erbjuder HIV/AIDS rådgivning och testning för de patienter som vill. Det ger patienterna möjlighet att få veta om deras HIV status. Om de är positiva får de fri behandling vid speciella HIV klinker som finansieras av staten. Antalet som HIV testas och som vill ha rådgivning har dock minskat det senaste året. Anledningen är att HIV inte längre är så stigmatiserande och många vet sin egen status.

Sjukdomsbilden är något annorlunda vid Gundua jeeplinje där luftvägsinfektioner och värk av olika slag är vanligast.I området har RLBs läkare lagt märke till en alltför hög och felaktig användning av antibiotika och har därför börjat med en viss undervisning av befolkningen och personalen om antibiotikaanvändning. En förstudie angående antibiotika resistenta bakterier har gjorts av en läkare och en större studie är planerad för nästa år. Vid slutet av verksamhetsåret skedde en omorganisation av linjen som nu kommer att ha jeeplinje kliniker varje dag och hälsomyndigheterna har frågat om stöd att utveckla metoder för screening av diabetes och högt blodtryck på lokal nivå.

Myggnät distribueras för att skydda mot malaria. Under 2013/2014 distribuerades total 2 752 otalt distribuerades 94egnperio tilll ett pris på derna då det är mest myggor och högst risk för malaria. öjligheter att stömyggnät till familjer. Efterfrågan på nät är speciellt hög under regnperioderna då det är rikligt med myggor och mycket hör risk för malaria. Familjer får betala en liten summa för näten för att säkerställa att de används på rätt sätt.
Jeeplinjer Antal nät
Maseno 547
Ugunja 561
Matungu 621
Mumias 663
Homa Bay 360
Totalt 2 752

Avgiften för vuxna är 100 shilling, detta används till en del utrustning och möbler till kliniken och för att förbereda lunch till jeepläkarteamet. De resterande 80 % går till att täcka en del av medicinkostnaderna. En del patienter kan dock inte betala avgiften och då har läkarna tillgång till en ”fattig fond” som de kan använda för att subventionera besöket och stödja kostnader för transport till sjukhus vid eventuell remittering.

Jiggers

Jiggers är en sandflugeparasit som kryper in under huden och orsakar infektioner, speciellt på fötter men också på händer och andra kroppsdelar. Ofta drabbas barn och på grund av att det blir svårt att gå så slutar barnen gå i skolan. Behandlingen måste göras upprepade gånger och man måste också sanera bostäder och gårdar.

1398861126364 web
Därför kan det inte göras endast vid jeeplinje-klinikerna utan Läkarbanken hade under våren ett pilotprojekt för att pröva en annan metod. I byn Sou behandlades 400 personer, flest barn. De fick sätta ner infekterade kroppsdelar i en vätska flera gånger samtidigt som byggnader och gårdar i byn besprutades. Efter behandlingen fick byborna också nya enkla skor, eftersom det förebygger nya infektioner. Vid en uppföljning visade det sig att behandlingen lyckats. Fler byar kommer nu att hjälpas på detta sättet.

 

 

Jiggersbehandling av infekterade fötter. 

 

 

Tandläkarklinkerna

RLB bemannar tre tandläkarkliniker, en vid Mutomo sjukhuset och en vid St. Josephs sjukhus i Migori och en nystartade klink with Gundua hälsocentral. Två svenska tandläkarna är frivilla koordinatörer för de två klinikerna, det betyder att de hjälper till att rekrytera tandläkare och samla in pengar för verksamheten.

Tandläkare tjänstgör vid klinikerna i sex veckor. I Mutomo och Migori har det varit tandläkare under 6 perioder och i Gundua under 5 perioder. Fokus ligger på att skicka tandläkare när skolorna är öppna. Den prioriterade verksamheten är besök vid skolor för att undersöka tandhälsan hos barnen och informera om hur man håller sig frisk i munnen. De barn som behöver ett tandläkarebesök hänvisas sedan till klinikerna. Dit kommer också vuxna patienter i olika omfattning. Vid klinikerna görs mest utdragningar av tänder, men också lagningar och andra behandlingar. Antalet behandlingar varierar stort mellan perioder beroende på om skolorna är öppna eller inte. Vuxna patienter betalar ett låg pris för behandlingarna men barnens behandlingar stöds av RLBs insamlade medel.

Antal patienter och behandlingar i genomsnitt per 6 veckors  period Migori Mutomo  Gundua
Antal patienter 430 400 250
Utdragningar 260 350 200
Fyllningar 150 50 50
Andra behandlingar 130 25 25

Observera att en patient kan få flera behandlingar.

RLB har också börjat diskutera med Mutomo och Migorisjukhusen om hur en långsam avtrappning av verksamheten kan göras, så att sjukhusen kan ta över verksamheten själva. Utbildning av personal är då en viktig del av tandläkarnas uppdrag. Tandsköterskor har redan utbildats i både Migori och Mutomo och i Migori har det dessutom funnits en Oral Health Officer under en längre tid. Under slutet av året så anställde även Mutomosjukhuset en Oral Health Office. Diskussioner om utfasning från RLBs sida kommer att fortsätta. Vid den kliniken som öppnats senast finns det personal som lärts upp till tandsköterskor.

Vattenprojekt

Ett antal klubbar i distrikt 2360 har samlat in pengar samt ansökt om stöd från distriktet och U-fonden för att finansiera byggandet av täckta källor i Kenya. Det praktiska arbetet genomförs av RLB. Under året har 6 källor täckts i olika byar där jeeplinjerna är verksamma:Okello, Ebualanda, Koyule, Usdiu, Chibwile and Ogango Springs. Dessutom har två brunnar konstruerats, en i Wang Nyang och en i Nguge där vattenförhållanden var sådana att en källa inte kunder byggas. Dessa brunnar har finansierats av vardera Eksjö och Vadsbo Rotaryklubbar.

Hämtar vatten web

 

Tillgång till rent vatten är en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra hälsan i ett område. Det är viktigt att inte bara bygga källan utan också sätta upp den lokal organisation och en ledande kommitté som tar ansvar för källan, gör små reparationer, städar och håller rent i och runt källan. Det lokala deltagandet i planering, genomförande och senare äganderätten är avgörande om källan skall användas på rätt sätt. Läkarbankens koordinatorer gör därför ett viktigt arbete med att utbilda och motivera byborna.

 

En flicka hämtar vatten från en täckt källa sponsrade av en Rotaryklubb

 

 

 

 

 

Utbildning av byhälsovolontärer

Inom två områden stöder Läkarbanken så kallade byhälsovolontärer att bedriva verksamhet i sina byar. Det är Goyo med en befolkning på 3 682 personer i 494 hushåll samt North Konyango med en befolkning på 5 652 personer i 1130 hushåll. Båda områdena ligger söder om Viktoriasjön i västra Kenya inte så långt från staden Homa Bay.

I varje område finns en hälsokommitté med 9 medlemmar som är ansvarig för hälsoarbetet i sitt område och totalt 37 byhälsovolontärer. Varje byhälsovolontär har ansvar för att hålla kontakt med ett antal hushåll, cirka 40-50 hushåll per volontär. Hälsokommitté medlemmarna och byhälsovolontärerna har fått en grundläggande utbildning och under det senaste året har de fått stöd under arbetet i byarna.

Målsättnigen är att förbättra hälsosituationen i de två geografiska områdena. Ett antal hälsofrågor har valts ut som volontärerna skall fokusera på i sitt förebyggande arbete med sina hushåll:

– Att alla barn blir fullt vaccinerade.
– Att blivande mödrar går 4 gånger på undersökning/mödravård.
– Att förlossningar sker där det finns tillgång till utbildad personal.
– Att man använder rent vatten.
– Att man använder latriner.
– Att får möjligheter att ta del av familjeplanering, preventivmedel.
– Att man förstår vikten av handhygien.

Volontärerna besöker alltså hushållen, informerar och diskuterar dessa frågor med familjerna. Dessutom har volontärerna basal sjukvårdskunskap och kunskap i första hjälpen så att de skall kunna ge service till sina hushåll vid behov.

Förbättringar har kunnat mätas speciellt inom området vaccinering där 71% av barnen nu är fullt vaccinerade i jämförelse med 43% för projektet inleddes. Men det är bara 60% av blivande mödrar som besöker mödravården 4 gånger och 59% av de som födde barn som gjorde det med utbildad personal. Så mer informations och motivationsarbete behövs. Dessutom behövs insatser inom vatten och latrinområdet och det rör sig om investering i källor/brunnar och latriner.