Översyn tandläkarverksamheten

Under slutet på verksamhetsåret 14/15 gjorde Gudrun Håkansson och Britt Lindau en översyn av Rotarys Läkarbanks tandläkarverksamhet på uppdrag av Läkarbankens styrelse. Här nedan hittar du du rapporten som presenterades till styrelsen, samt en sammanfattning av den samma.

Slutrapport

Sammanfattning översynen av Rotarys Läkarbanks tandläkarverksamhet i Kenya 2015

Efter presentationen tog styrelsen följande beslut. Utdrag ur styrelseprotokollet:

7.2 Rapport från översyn av tandläkarverksamheten    

Gudrun Håkansson redogjorde för den översyn hon och Britt L. gjort angående tandläkarverksamheten i Kenya. I rapporten föreslår de en justering av inriktning och mål för tandläkarverksamheten – se vidare utsänd bilaga. Beslutade styrelsen i enlighet med förslaget.

Beslutades vidare att vid utbildning av byhälsovolontärer, även ska ingå oral hälsa.

Beslutades att en manual för tandvården skulle tas fram. Uppdrogs åt Gudrun H, Britt L och Claes Rydvik (tandläkare från Ekerö) att lägga fram ett sådant förslag till styrelsen.

Framförde ordföranden styrelsens tack till Gudrun och Britt för ett utmärkt utredningsarbete.