Matkris i Kenya – projekt Extra mat

Torkan och matkrisen syntes tydligare i North Pokot, Kenya, ett av de områden där Rotary Doctors är aktiva under slutet av -22 och början av -23. I en del av de byar där Rotary Doctors har barn- och mödravårdskliniker var 30 % av alla barn under 5 år  undernärda.  Under hösten -22 gjorde Rotary Doctors ett upprop till Rotarymedlemmar och Rotaryklubbar för att kunna genomföra ett projekt och ge stöd till familjer med extra mat. Cirka 100 000 kr  har skänkts till detta ändamål.

Cirka 50 % av alla barn i Norra Pokot det man kallar ”stunted”, det betyder att de har en hämmad tillväxt på grund av att under långa tider få för lite mat för att växa tillräckligt. Enligt Världshälsoorganisationens definition är dessa barn undernärda. Men måttet för undernäring är lägre satt i kenyanska områden som är ”Semi-Arid”, alltså ökenliknande som det är i North Pokot. Där är så många barn som är kroniskt undernärda om man skulle använda Världsorganisationens mått så att för stora grupper skulle behöva extra mat. Så när Rotary Doctors har projekt mot undernäring så används samma mått som sjukvården i Kenya använder. I stället för att bara titta på längd i förhållande till ålder så tittar man också på andra mått, så som vikt, överarmsmått och sen gör man en bedömning i enlighet med en skala och bestämmer om barnet är undernärt. I augusti förra året var drygt 15 % av alla barn under 5 år i hela Pokot undernärda. I Norra Pokot är det värre, i några byar där Rotary Doctors gjorde kontroller var andelen undernärda barn mer än 30 %.

I ett av de områden som varit värst drabbade startade insatserna redan i september -23 tack vare Falun Rotaryklubb, i december utvidgades sedan projektet till alla de områden där Rotary Doctors har mobila barn- och mödravårdskliniker. En nutritionist anställd av Rotary Doctors ledde projektet. Alla barn som var undernärda registrerades och om de var akut undernärda fick de direkt suga i sig näringstillägg i form av jordnötsmassa, som mammor sen fick mer av att ta med sig hem. De mammor som har barn som var moderat undernärda får extra näringsrik gröt med sig hem. Det får också de barn som efter att ha varit akut undernärda blir lite bättre så de kan räknas som moderat undernärda. Maten köpas in av Rotary Doctors, men en del har vi också fått av hälsomyndigheterna som vi samarbetar med. Det viktigast steget i projektet var att alla familjer som hade barn inskrivna i projektet fick hembesök. Det är viktigt att följa upp så mammor förstår vilken kost barnet eller barnen behöver för att gå upp i vikt. Barnen fick också järn, A-vitamin och medel mot mask i magen. Det är ganska vanligt att barn har mask och det gör ju inte undernäringen bättre.

Cirka en tredjedel av de insamlade medlen har gått till inköp av mat, en trejdedel till att täcka kostnader för personal som arbetar med projektet. Byhälsovolontärer som följer upp barnens situation mellan besöken av nutritionisten och barn- och mödravårdsklinikerna har fått utbildning och stöd från den sista tredjedelen av projektmedlen. Nu integreras stödet till mammor och undernärda barn i barn- och mödravårdsklinikerna igen och de medel som återstår kommer att användas till att finansiera den delen av verksamheten.

Rotary Doctors har också anordnat undervisning för cirka femtio byhälsovolontärer för att de har den viktiga uppgiften att ute i byarna identifiera barn som är undernärda eller riskerar att bli undernärda samt att få mammor att ta med sina barn till fasta eller mobila kliniker där de kan få stöd och hjälp. Kostnaden för dessa utbildningar tas inte från det upprop om stöd till extra mat som gjordes i höstas, utan från andra medel.

Vid kriser vet vi också sen tidigare att könsrelaterat våld och barnäktenskap ökar. När unga flickor gifts bort blir en färre mun att mätta och i North Pokot innebär det också att familjen får boskap i brudpris. Det är kvinnor och barn som drabbas hårdast av en kris. Därför fortsätter också Rotary Doctors projekt som handlar om Kvinnors rätt till hälsa i området.

Orsakerna bakom krisen är den långvariga torkan, på grund av klimatförändringar, samt besvär vid en av de värsta gräshoppsinvasioner som var häromåret i kombination med världskrisen vad gäller mat på grund av kriget i Ukraina. Enligt en rapport från i höstas har Kenya drabbats av en 70-procentig minskning av produktionen av grödor och har förklarat ett nationellt katastrofläge. 3,1 miljoner människor levde då i akut hunger och var i behov av hjälp, 1,4 miljoner döda boskapsdjur hade registrerats. Nu ett antal månader senare är det värre. Den svåraste situationen är i norra och östra Kenya, regioner som Turkana, Samburu och Wajir men området North Pokot, där Rotary Doctors har verksamhet är ett område som också drabbats. Kenya är också ett land som brukar importera vete från Ukraina och Ryssland. Nu är priserna höga på världsmarknaden vilket också slår igenom på priser i Kenya. Så samtidigt som familjers egen produktion av mat, genom boskapshållning eller genom att odla är hårt belastad är det också svårt och dyrt att köpa mat.

Artikel från Falukuriren om nutritionsprojektet: Artikel Falukuriren 20230125

Uppdaterat: 2023-08-29