Styrelsebeslut

På denna sidan presenterar styrelsen några av de viktiga beslut som tagits vid styrelsesammanträden från och med verksamhetsåret 20/21.

Styrelsesammanträde den 12 november 2021

– Styrelsen godkände Årsredovisningen samt bokslutet för verksamhetsåret 20/21. Revisorn rapporterade en så kallad ren revisionsrapport samt konstaterade att styrelsen följt stiftelselagen, stiftelseförordnandet samt årsredovisningslagen.
Årsredovisning Stiftelsen Rotarys Läkarbank 20.07.01-21.06.30

– Styrelsen tog ett inriktningsbeslut angående läkarverksamheten som startat upp igen i början av nästa år. Beslutet byggde på rapporten från läkaren Anders Dybjers  utvärderings- och planeringsuppdrag i oktober. Läkarna ska främst agera som mentorer och undervisare vid tre sub-countysjukhus, samt ha möjlighet till att ha egna patienter någon dag i veckan. Handböcker och arbetsbeskrivningar och andra underlag för läkarna kommer att uppdateras och omarbetas.

– Styrelsen godkände ett uppdaterat Memoradum of Understanding, ett samförståndsavtal, med TransNzoia county, där läkarverksamheten kommer att förändras från när läkare tjänstgjorde på jeeplinjer till att de kommer att tjänstgöra vid sub-countysjukhus.

– Styrelsen beslutade att inköpa ett fordon för att användas för verksamheten i North Pokot regionen där vägarna är mycket dåliga. Förtillfället säljs inget av de äldre fordonen då verksamheten nu utökas med det stöd till covid-19 vaccinering som ska genomföras genom finansiering från Inner Wheel.

– Budgeten reviderades mot bakgrund av en högre intäkt från det arv som nu håller på att avslutas, samt kommande inköp av fordon.

– Inspirations- och fortbildningsmötet (f.d Läkarmötet) planeras att genomföras 7-8 maj nästa år.

Styrelsesammanträde den 2 september 2021

– Styrelsen informerades om halvårsrapporten från verksamheten i Kenya. FINAL HALF YEAR JAN-JUNE RDS REPORT 2021

– Styrelsen gick igenom ett utkast till Årsredovisningen och ett preliminärt bokslutet. Efter att revisionen är gjord kommer styrelsen att ta beslut om att godkänna Årsredovisningen. Vid styrelsemötet i november redovisas revisorn sin revisionsberättelse, efter det är redovisningen offentlig.

– Styrelsen beslutade om mål för verksamheten de kommande åren i enlighet med den nya planeringsmodellen. Mål för verksamheten 21-23
Styrelsen beslutade samtidigt om en budget för året i enlighet med planen.

– Vid en punkt på styrelsemötet deltog även läkaren Anders Dybjer som kommer att åka till Kenya i oktober (om inte smittläget förändras drastiskt) för att genomföra en utvärdering av verksamheten i North Pokot och diskutera med hälsomyndigheterna i TransNzoia om det framtida samarbetet med utsända läkare.

– Information gavs om covid-19 situationen i västra Kenya, om starten av Kasei for Change II och om aktuella klubbprojekt.

–  Styrelsen fick också information om och gav synpunkter på kommunikationsplanen för kommande år, om insamlingskampanjen “Empowing girls – stärka flickor” och om kontakter med distriktsrepresentanterna.

Styrelsesammanträde den 1 juli 2021

– Vid sitt konstituerande styrelsemöte valde styrelsen ordförande, vice-ordförande, skattmästare samt sekreterare för verksamhetsåret, se sidan: Styrelsen och kansliet. Dessutom togs beslut om firmatecknare samt attesträtt och utanordningsrätt.

Styrelsesammanträde den 27 maj 2021

– Styrelsen valde suppleanter för nästkommande verksamhetsår. Ordinarie ledamöter väljs av guvernörskollegiets möte i juni.

– Den ekonomiska situation gicks igenom och styrelsen konstaterade att året kommer att ge ett överskott främst beroende på ett arv och förändringar i värdepappersportföljen. Allmänna gåvor har minskat något vilket var väntat då många Rotaryklubbar inte haft verksamhet under året. Kostnader är lägre än eller i enlighet med budgeten.

– Styrelsens arbetsordning och regler för intern kontroll uppdaterades och en planeringsmodell med långsiktiga och kortsiktiga mål, aktiviteter och indikatorer för att bättre kunna utvärdera verksamheten diskuterades. Beslut om planeringen kommer att tas vid septembermötet.

– Styrelsen gick igenom statistik för vaccination i Endebess och Kwanza områdena, med en jämförelse med andra sub-counties i TransNzoia. I denna jämförelse syns tydligt att RDS mobila kliniker betyder mycket för en bra vaccinationstäckning. En uppföljning av aktiviteter rapporterade av hälsomyndigheterna efter en byhälsovolontärutbildning genomförd av RDS redovisades också. Den visade en klar ökning av volontärernas “remitteringar” av gravid till mödravård, kvinnor till familjerådgivning och mammor för vaccination av barn.

– Styrelsen avtackade Kerstin Jonson, ordinarie ledamot, och Leif Mazetti-Nissen som långvarig adjungerad till styrelsen för deras stora insatser och bidrag till Rotary Doctors verksamhet.

Styrelsesammanträde den 25 mars 2021

– Styrelsen beslutade om att ansöka om permutation till Kammarkollegiet vad gäller stiftelseförordnandet och ändamålsparagrafen.

– Styrelsen beslutade också om sitt svar till Länsstyrelsen angående kommentarer till skrivelse som inkommit till dem.

– Styrelsen fick information om att Ander Dybjer har möjlighet att resa på ett uppdrag i september/oktober för en utvärderings/inventering av läkarverksamheten som kan ligga till grund för mål, läkarroll och organisation av uppdragen under 2022.

Styrelsesammanträde den 11 februari 2021

– Styrelsen beslutade om en ny klagomålshanterare och en uppdatering av informationen om klagomålshantering: Information om klagomålshantering

– Ordförande redogjorde för de diskussioner som varit med CNS angående förnyelse av avtalet mellan RDS och CNS. Styrelsen godkände dessa punkter.

– Den ekonomiska situationen gicks igenom och styrelsen konstaterade att kostnaderna i Kenya är betydligt lägre än föregående år pga. den förändrade verksamheten. Kostnaderna i Kenya uppgick till 0,92 miljoner och kostnaderna totalt till 1,35 miljoner. Intäkterna är också lägre, på 1,23 miljoner, men har dock hållit en ganska bra nivå med tanke på pandemin och att många Rotaryklubbar inte har verksamhet.

– Styrelsen informerades om att Rotary Doctors har fått ett nytt bidrag från ForumCiv för ett andra steg i projekt Kasei for Change, Kvinnors rätt till hälsa på 491 000 kr. Projektet kommer att genomföras från juli -21 till juni -22.

– Styrelsen diskuterade möjligheterna att igen skicka ut läkare/tandläkare till Kenya. Konstaterades då att RDS får följa situationen noga. Eventuellt skulle något/några uppdrag kunna genomföras under hösten 2021, beroende på om regeringens avrådan från resor lyfts. Ordinarie perioder börjar planeras från 2022, men om det blir möjligt för läkare att åka kommer att bero på hur situationen utvecklas.

– Styrelsen uppdrog åt arbetsgruppen för läkar/tandläkarrollen att genomföra en utbildningssession över nätet för deltagare inom CNS, Kenya som en första pilot för att sedan eventuellt utveckla annan utbildningsverksamhet digitalt.

Styrelsesammanträde den 26 november 2020

– Styrelsen tog beslut om styrelsens tolkning av ändamålsparagrafen i stadgarna för att klargöra verksamheten: Styrelsens tolkning av ändamålsparagrafen

– Styrelsen godkände förslag på ett uppdaterat avtal med den ideella föreningen Community Nursing Services och uppdrog generalsekreteraren att skicka förslaget till styrelsen för Community Nursing Services för kommentarer.

Styrelsesammanträde den 5 november 2020

– Styrelsen beslöt att godkänna Årsredovisningen innehållande förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning. Revisorn, som närvarade vid mötet, rapporterade och gav en ”ren” revisionsberättelse. Årsredovisning samt revisionsberättelse:
Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2019-2020

– Styrelsen tog beslut om ett nytt placeringsreglemente angående förvaltning av stiftelsens kapital.

– De olika arbetsgrupperna som tillsatts av styrelsen rapporterade tillbaka om arbetet och på basis av dessa rapporter togs följande beslut:

– Styrelsen beslöt att återgå till den tidigare ändamålsparagrafen från 1988. En tidigare styrelse hade justerat språket i ändamålsparagrafen, och vid en senare ändring av andra paragrafer i stadgarna hade Länsstyrelsen meddelat att de inte hade något att erinra angående ändringarna. Styrelsen har nu dock beslutat att återgå till den ursprungliga ändamålsparagrafen, detta för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. De nu gällande stadgarna är: Stadgar för Stiftelsen Rotarys Läkarbank

– Styrelsen ställde sig bakom rapporten från arbetsgruppen angående läkarrollen, som kan sammanfattas som att fokus ska vara på handledning, undervisning och förebyggande hälsovård. Gruppen fortsätter att titta på fortsatta steg inklusive förberedelser, kontinuitet i Kenya och ev. insatser från andra yrkesgrupper.

– Styrelsen beslöt att alla läkar- och tandläkaruppdrag ställs in under första halvåret 2021.

Styrelsesammanträde den 3 september: 2020

Vid mötet gicks ett preliminärt bokslut igenom som kommer att redovisas i Årsredovisningen i slutet av november. Rapporten från Community Nursing Services om verksamheten under första halvåret granskades: MID-YEAR ACTIVITY REPORT JAN-JUNE 2020
Styrelsen tog också beslut om budget och en övergripande målsättning för det kommande verksamhetsåret: Målsättning 20-21
Styrelsen tillsatte arbetsgrupper som ska fördjupa sig inom tre viktiga områden för att rapportera tillbaka till styrelsen. Dessa områden är; översyn av styrdokument, läkar/tandläkarrollerna samt genomförande av marknadsföringsplanen.