Styrelsebeslut

På denna sidan presenterar styrelsen några av de viktiga beslut som tagits vid styrelsesammanträden från och med verksamhetsåret 20/21.

Styrelsesammanträde den 1 februari 2024

– Efter en rapport från Kenya vad gäller hälso- och sjukvårdssituation i speciellt TransNzoia county som visar på väsentliga förbättringar, beslutade styrelsen att gradvis fasa ut sin verksamhet i TransNzoia och flytta mer verksamhet till Pokot. CNS, Rotary Doctors kenyanska partner, gör en planering för överflytten.

– Måldokumentet för verksamhetsåret föredrogs och styrelsen konstaterade att verksamheten ligger i fas även om vissa planerade aktiviteter inte kommer att genomföras på grund av de beslut som tagit om förändringar av verksamheten, se ovan.

– Styrelsen uppdaterade Etikpolicy samt riktlinjer för insamling och gåvor för att klarare redogöra för hur gåvor behandlas.

– Styrelsen diskuterade balansen mellan risk och säkerhet vad gäller kapitalförvaltningen, och beslutade att 20 % ska vara ett normalläge för aktierelaterade placeringar under nuvarande omständigheter.

– Styrelsen beslutade att genomföra en resa för Rotarymedlemmar i november hösten 2024.

Styrelsesammanträde den 9 november 2023

– Styrelsen beslutade att godkänna den slutgiltiga Årsberättelsen/Årsredovisningen för 22/23. Den innehåller en Verksamhetsberättelse som vänder sig främst till Rotaryklubbar och andra intresserade och en Årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelsen fick också ta del av rapporten från revisorn Leif Göransson som lämnade en så kallad ren revisionsrapport utan anmärkningar och konstaterade att styrelsen har uppfyllt de krav som finns i lagstiftningen om stiftelser. Årsberättelsen med revisionsberättelse finns på sidan: Stiftelsen och verksamheten

– Den första kvartalsrapporten från verksamheten i Kenya hade mottagits av styrelsen, en genomgång av den samt viktiga händelser efter den sista september gicks igenom. Den nya jeeplinjen har startats och fungerar bra.

– En jämförelse gjordes mellan uppsatta mål/planerad verksamhet och de aktiviteter som genomförts inom verksamheten. Efter det första kvartalet kan konstateras att det mesta har påbörjats och genomförs i enlighet med planen. Information gavs om de klubbprojekt som har påbörjats eller planerats under första kvartalet.

– Nuvarande ekonomiska ställningen rapporterades. Styrelsen hade en diskussion om den långsiktiga situationen vad gäller inkomster och diskuterade möjligheter för nya inkomstkällor vilket kommer att behövas på lång sikt.

– Marknadsgruppen rapporterade om sitt arbete, samt rapporter gavs också från distriktskonferenser där RDS medverkat.

– Styrelsen beslutade att skjuta fram den planerade resan till Kenya för Rotary medlemmar till hösten. Den hade planerats till februari, men det är för få deltagare som har anmält sig.

– En genomgång av styrelsens tidigare utvärderingar av sitt eget arbete gjordes och styrelsen konstaterade att som helhet är styrelseledamöterna nöjda med styrelsearbetet, underlagen och mötena. Punkter för förbättringar som tidigare förslagits har genomförts efterhand. Styrelsens sammansättning de kommande åren diskuterades också.

Styrelsesammanträde den 19 oktober 2023

– Styrelsen fick information om den nu reviderade årsredovisningen och det slutgiltiga resultatet.

– Styrelsen beslutade om uppdatering av ett antal styrdokument, så som Styrelsens arbetsordning, GS befattningsbeskrivning, Finansieringspolicy och Delegationsordning.

– Styrelsen beslöt att ansöka om medlemskap i GIVA.

Styrelsesammanträde den 7 september 2023

– Ett utkast till årsredovisningen som skrivits i enlighet med GIVAs riktlinjer (GIVA är en paraplyorganisation för insamlingsorganisationer) presenterades för styrelsen. Den konstaterade att den kommer att ge en klar bild av verksamheten. Ett preliminärt bokslutsresultat presenterades också vilket är ett överskott på ca 3 miljoner, vilket beror på två stora testamenten som tilldelats Rotary Doctors under året. Revisionen har påbörjats och Årsredovisningen skrivs under av styrelsen på novembermötet.

– Styrelsen antog en budget för verksamhetsåret 23/24, målsättningar och aktiviteter hade beslutats om i maj. Budgeten är på cirka 6 miljoner med ett planerat underskott pga av det stora överskottet från 22/23.

– Styrelsen fick information om det senaste från verksamheten i Kenya, bland annat om planeringen inför start av en ny jeeplinje i norra delen av North Pokot, vilken startar i slutet av september. Beslut togs också om att styrelsen även i fortsättning ska jobba i tre arbetsgrupper, marknadsföringsgruppen, läkar/tandläkargruppen och gruppen för styrdokument och liknande frågor.

Styrelsesammanträde den 30 juni 2023

– Styrelsen höll sitt konstituerande styrelsemöte den 30 juni. Då valdes Stefan Knutsson till ny ordförande för styrelsen för det kommande verksamhetsåret. Vice-ordförande, skattmästare samt sekreterare fortsätter från föregående år på sina poster, se information om hela styrelsen på sidan: Styrelsen och kansliet. Dessutom togs beslut om vem som tecknar stiftelsens firma samt attesträtt och utanordningsrätt.

Styrelsesammanträde den 26 maj 2023

– Styrelsen fick information om att den samlade gruppen av distriktsguvernörer har genomfört de val till styrelsen för Rotary Doctors som behövdes inför det nya verksamhetsåret 23/24. Gudrun Håkansson avgår som ordförande och styrelseledamot, Ulrika Elmroth kommer att gå in som ordinarie ledamot och Annica Hansson Borg från D2400 är invald på en suppleant plats. Styrelsen konstituerar sig den 30 juni, då väljs ordförande, vice-ordförande, sekreterare och skattmästare.

– Styrelsen fick information om hur planeringen för den nya jeeplinjen fortskred. CNS har nu hittat en ny bil som kan användas för en ny jeeplinje i North Pokot. Jeeplinjen kommer att startas i juli eller augusti.

– Styrelsen beslutade starta ett nytt ”For Change projekt” i North Pokot baserade på samarbetet med Inner Wheel och gåvan från Värnamo Rotaryklubb.

– Efter en rapport till styrelsen från Anders Dybjer beslutade styrelsen att fortsätta med uppdrag för barnmorskor då det finns ett stort utbildningsbehov inom detta område. Styrelsen noterade också det förbättringsarbete som inletts vad gäller introduktion till läkare när det kommit till Kenya.

– Styrelsen bekräftade också att den 75 års gräns som gällt för att erbjuda läkar- och tandläkaruppdrag fortsatt gäller.

– Styrelsen har vid ett extra möte i mars beslutat att justera Rotary Doctors Sweden’s logga. Styrelsen fick vid detta möte information om vilka åtgärder som vidtagits efter detta och preliminära kostnader för det samma. Rotary Doctors Sweden är också registrerade som samarbetsorgnisation inom the Rotary Foundation i och med denna förändring.

Styrelsesammanträde den 9 februari 2023

– Styrelsen beslutade om en ny Etikpolicy samt riktlinjer för insamling och gåvor, se nedan, samt uppdaterade Code of Conduct för läkare.

– Rotary Doctors hade fått en förfrågan från hälsomyndigheterna att genomföra utbildning för byhälsovolontärer i fyra områden speciellt hårt drabbade av undernäring. Dessa volontärer kommer sedan att ha en nyckelroll i de stödprojekt som ska rullas ut i områdena av olika organisationer. Rotary Doctors har tidigare genomfört en sådan utbildning. Styrelsen sa ja till förfråga under förutsättning att  utbildningarna kan genomföras på samma sätt som tidigare, dvs. Rotary Doctors, genom sin partner CNS håller och organiserar utbildningar, med medverkande från myndigheterna, men inga pengar överförs till myndigheterna.

– Styrelsen beslutade också att fortsätta med tandläkarverksamheten på det sätt som genomfördes i höstas, som så kallade ”dental camps”. De förbättringsförslag som kommit fram i utvärderingen ska inkorporeras i projektet, främst innebär det mer förberedelser i Kenya. Ett annat beslut innebär att en ny sjuksköterskeledd jeeplinje med barn- och mödraverksamhet i Pokotområdet ska startas när det är möjligt med avseende till den planeringen som krävs.

– Styrelsen uppdaterade även budgeten för året, på grund av den nya verksamheten och behoven i Kenya, samt de intäkter som stiftelsen fått och kommer att få. I samband med detta höjdes också avgiften till CNS eftersom verksamheten utökats och större krav ställs på organisationen.

– Styrelsen beslutade också att en fotograf ska hyras in i Kenya för cirka 2 veckor för att uppdatera bildarkivet och samtidigt spela in videos som speglar verksamhet för användning i Sverige.

Etikpolicy samt riktlinjer för insamling och gåvor 2023-02-09

Styrelsesammanträde den 10 november 2022

– Styrelsen beslutade att godkänna den slutgiltiga Årsberättelsen, med en Verksamhetsberättelse som vänder sig främst till Rotaryklubbar och andra intresserade och en Årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelsen fick också ta del av rapporten från revisorn Leif Göransson som lämnade en så kallad ren revisionsrapport och konstaterade att styrelsen har uppfyllt de krav som finns i lagstiftningen om stiftelser. Årsberättelsen med revisionsberättelse finns på sidan: Om oss

– Målen för verksamheten 22/23 gicks igenom och styrelsen konstaterade att alla punkter går i enlighet med planeringen. Även intäkter och utgifter för första kvartalet är i enlighet budget. Dock har svenska kronans värde gått ner något och inflationen i Kenya varit hög, något som kan ha inverkan på budgeten längre fram.

– En utförlig information gavs om verksamheten i Kenya. Styrelsen konstaterade att verksamhetsvolymen har ökat det senaste året. Dels har jeeplinjerna fortsatt som mobila barn- och mödravårdskliniker, dels har läkarverksamheten startat som en ny verksamhetsgren, samtidigt pågår flera andra projekt, så som vatten-, latrin-, utbildning-, nutritions-, Kasei for Change- och stöd till unga mammor projekt. Vid tiden för mötet var också två tandläkare i Kenya för ”dental camps”. Verksamhetens storlek betyder ett ökat tryck på samarbetspartnern CNS, speciellt då läkar/tandläkarverksamheten innebär mer administration på grund av en tillståndsprocess och när det finns högre krav på rapportering. Styrelsen beslutade därför att något öka stödet till personalkostnader så att alla projekt kan genomföras, följas upp, kontrolleras och rapporteras om med bra kvalité.

– Styrelsen fick en rapport om mötet med distriktrepresentanterna vilket hade genomförts i oktober och var uppskattat.

Styrelsesammanträde den 8 september 2022

– Styrelsen utvärderade det gångna verksamhetsåret och konstaterade att bra verksamhet kunnat genomföras och fått resultat. Bland annat konstaterades att antal vaccinationer och fullvaccinerade barn ökat, att det varit ett genombrott i efterfrågan av familjeplanering i North Pokot, att ca 2000 hushåll fått rent vatten och att effekten av latrinprojekten syns tydligt på nedgången i diarrésjukdomar. En del aktiviteter har skjutits fram så som utskicka av tandläkare och utbildningar för volontärer som jobbar vid de mobila klinikerna, båda aktiviteterna kommer att ske under hösten -22.

– Ett utkast till årsredovisningen som skrivits i enlighet med GIVAs riktlinjer (GIVA är en paraplyorganisation för insamlingsorganisationer) presenterades för styrelsen. Den konstaterade att den kommer att ge en klar bild av verksamheten. Ett preliminärt bokslutsresultat presenterades också vilket är ett överskott på ca 1,5 miljoner, vilket till stor utsträckning beror på den stora gåvan från Värnamo Rotaryklubb. Styrelsen konstaterade att dessa medel är reserverade till två speciella ändamål och kommer att användas till dessa under de kommande verksamhetsåren.

–  Styrelsen fick en rapport om den granskning av den administrativa och finansiella kapaciteten av RDS partner i Kenya, CNS som gjorts. Rapporten var positiv och visade en bra styrning, intern kontroll och revision samt på områden som kan utvecklas, så som rapportfunktionen av det bokföringsprogram som används av CNS.

– Styrelsen fick även en rapport som sjukhussamarbetet. Eventuellt kommer utgången av valen av guvernörer att påverka samarbetet. Styrelsen beslutade också att finansiera utbildningsdagar för de kvalitetsteam som de svenska läkarna ska jobba tillsammans med på de tre sjukhusen.

– En utvärdering av projektet Kvinnors hälsa – Kasei for Change presenterades. Utvärderingen konstaterar att en förändringsprocess har startats i den områden där projektet genomförts om frågor så som könsstympning, barnäktenskap och tonårsgraviditeter. Antalet kvinnor som anmäler sig till familjeplanering har ökat. Den nya ansökan som gjorts till Forum CIV om en större fortsättning av projektet presenterades också. Svar om den ansökan kommer i december. Dessutom har Inner Wheel och D2390 Empowering Girls kommittén skänkt pengar till projektet, så det kommer att fortsätta under hösten och ev. längre baserat på dessa gåvor.

– Styrelsen antog en budget för verksamhetsåret 22/23, målsättningar och aktiviteter hade beslutats om i maj. Budgeten är på knappt 5 miljoner och kommer att behöva uppdateras under året.

– Styrelsen beslutade om att genomföra ett möte för alla distriktsrepresentanter i oktober. Beslut togs också om att styrelsen även i fortsättning ska jobba i tre arbetsgrupper, marknadsföringsgruppen, läkar/tandläkargruppen och gruppen för styrdokument och liknande frågor.

Styrelsesammanträde den 30 juni 2022

– Vid sitt konstituerande styrelsemöte valde styrelsen ordförande, vice-ordförande, skattmästare samt sekreterare för verksamhetsåret 22/23, se sidan: Styrelsen och kansliet. Dessutom togs beslut om vem som tecknar stiftelsens firma samt attesträtt och utanordningsrätt.

Styrelsesammanträde den 6 maj 2022

– Styrelsen beslutade om uppdateringar och aktualiseringar av diverse styrdokument, så som styrelsens tolkning av ändamålsparagrafen, riskanalys och alla GDPR policies. Målsättning och aktiviteter för genomförande för de kommande åren beslutades också: Mål för verksamheten 22-24

– Styrelsen gjorde en grundlig genomgång av hur de första läkaruppdragen i enlighet med den nya arbetsmetoden fungerat. Dessa uppdrag har endast varit på fyra veckor, men i fortsättningen kommer det att vara 6 veckors perioder. Läkarinsatserna har fungerat bra, kvalitetsteam har satts upp vid alla sjukhus och läkarna har kunnat genomföra flera fortbildningssessioner. Det finns ledarskapsproblem på ett av sjukhusen vilket påverkat läkarnas möjlighet att ge stöd. Styrelsen beslutade att detta ska följas upp.

– En ekonomisk genomgång gjordes samt en prognos inför bokslutet. Kostnader och intäkter ligger inom budgeten, även om det är svårt att avgöra hur mycket stöd som inkommer nu då Ukrainakrisen står i centrum.

– Styrelsen beslutade om en inriktning för företagssponsring samt en sponsringspolicy. En strategi för hur stiftelsen kan jobbar med detta är nu nästa steg.

Styrelsesammanträde den 3 februari 2022

– Efter permutationsbeslutet sent 2021 uppdaterades nu stadgarna vad gäller val av suppleanter. De ska, precis som ordinarie ledamöter, väljas av den samlade gruppen guvernörer i Sveriges Rotarydistrikt.

– Styrelsen följde upp de målsättningar och aktiviteter som beslutats för verksamhetsåret och konstaterade att många är uppfyllda eller kommer att uppfyllas innan verksamhetsåret är slut.

– Styrelsen beslutade att göra en ansökan till ForumCiv vid nästa ansökningstillfälle i augusti. I samband med denna diskussion beslutades också att stiftelsens kommunikation och styrdokument klarare ska redogöra för det rättighetsbaserade arbetssätt som Rotary Doctors använder när de stödjer lokalsamhällen.

– Information gavs om hur förberedelser för nystarten av läkaruppdragen genomförts i Kenya. Möten har hållits med alla sjukhus där planer, prioriteringar för utbildning och utvecklingsområden har diskuterats. Styrelsen beslutade också att ge stöd till slutförandet av en byggnad för utbildning vid Kachelibasjukhuset.

– Styrelsen beslutade att i slutet av året 2022 genomföra en ”dental camp” då svenska tandläkare åker ner för att behandla patienter som kommer till tillfälligt uppsatta tandvårdskliniker vid några av de sjukhus eller health centres som RDS samarbetar med. Efter det görs en utvärdering av verksamheten.

– En ekonomisk uppföljning gjordes. Styrelsen tog också beslut om att byta ut en Nissanjeep mot inköp av en begagnad Toyota, då den senare klarar terrängen i North Pokot bättre.

– En detaljerad uppföljning gjordes av Marknadsföringsplanen som beslutades av styrelsen 2020, för att prioritera framtida frågor för kansliets och arbetsgruppens arbete.

Permutationsbeslut

Kammarkollegiet har meddelat sitt permutationsbeslut vilket betyder att Stadgarna för Stiftelsen Rotarys Läkarbank har kunnat uppdaterats med en delvis ny ändamålsparagraf. Den klargör nu att båda hälso- och sjukvårdsverksamhet samt förebyggande hälsovård ska vara del av stiftelsens ändamål.

Stiftelsen Rotarys Läkarbanks Stadgar 2021-12-05

Styrelsesammanträde den 12 november 2021

– Styrelsen godkände Årsredovisningen samt bokslutet för verksamhetsåret 20/21. Revisorn rapporterade en så kallad ren revisionsrapport samt konstaterade att styrelsen följt stiftelselagen, stiftelseförordnandet samt årsredovisningslagen.
Årsredovisning Stiftelsen Rotarys Läkarbank 20.07.01-21.06.30

– Styrelsen tog ett inriktningsbeslut angående läkarverksamheten som startat upp igen i början av nästa år. Beslutet byggde på rapporten från läkaren Anders Dybjers  utvärderings- och planeringsuppdrag i oktober. Läkarna ska främst agera som mentorer och undervisare vid tre sub-countysjukhus, samt ha möjlighet till att ha egna patienter någon dag i veckan. Handböcker och arbetsbeskrivningar och andra underlag för läkarna kommer att uppdateras och omarbetas.

– Styrelsen godkände ett uppdaterat Memoradum of Understanding, ett samförståndsavtal, med TransNzoia county, där läkarverksamheten kommer att förändras från när läkare tjänstgjorde på jeeplinjer till att de kommer att tjänstgöra vid sub-countysjukhus.

– Styrelsen beslutade att inköpa ett fordon för att användas för verksamheten i North Pokot regionen där vägarna är mycket dåliga. Förtillfället säljs inget av de äldre fordonen då verksamheten nu utökas med det stöd till covid-19 vaccinering som ska genomföras genom finansiering från Inner Wheel.

– Budgeten reviderades mot bakgrund av en högre intäkt från det arv som nu håller på att avslutas, samt kommande inköp av fordon.

– Inspirations- och fortbildningsmötet (f.d Läkarmötet) planeras att genomföras 7-8 maj nästa år.

Styrelsesammanträde den 2 september 2021

– Styrelsen informerades om halvårsrapporten från verksamheten i Kenya. FINAL HALF YEAR JAN-JUNE RDS REPORT 2021

– Styrelsen gick igenom ett utkast till Årsredovisningen och ett preliminärt bokslutet. Efter att revisionen är gjord kommer styrelsen att ta beslut om att godkänna Årsredovisningen. Vid styrelsemötet i november redovisas revisorn sin revisionsberättelse, efter det är redovisningen offentlig.

– Styrelsen beslutade om mål för verksamheten de kommande åren i enlighet med den nya planeringsmodellen. Mål för verksamheten 21-23
Styrelsen beslutade samtidigt om en budget för året i enlighet med planen.

– Vid en punkt på styrelsemötet deltog även läkaren Anders Dybjer som kommer att åka till Kenya i oktober (om inte smittläget förändras drastiskt) för att genomföra en utvärdering av verksamheten i North Pokot och diskutera med hälsomyndigheterna i TransNzoia om det framtida samarbetet med utsända läkare.

– Information gavs om covid-19 situationen i västra Kenya, om starten av Kasei for Change II och om aktuella klubbprojekt.

–  Styrelsen fick också information om och gav synpunkter på kommunikationsplanen för kommande år, om insamlingskampanjen ”Empowing girls – stärka flickor” och om kontakter med distriktsrepresentanterna.

Styrelsesammanträde den 1 juli 2021

– Vid sitt konstituerande styrelsemöte valde styrelsen ordförande, vice-ordförande, skattmästare samt sekreterare för verksamhetsåret, se sidan: Styrelsen och kansliet. Dessutom togs beslut om firmatecknare samt attesträtt och utanordningsrätt.

Styrelsesammanträde den 27 maj 2021

– Styrelsen valde suppleanter för nästkommande verksamhetsår. Ordinarie ledamöter väljs av guvernörskollegiets möte i juni.

– Den ekonomiska situation gicks igenom och styrelsen konstaterade att året kommer att ge ett överskott främst beroende på ett arv och förändringar i värdepappersportföljen. Allmänna gåvor har minskat något vilket var väntat då många Rotaryklubbar inte haft verksamhet under året. Kostnader är lägre än eller i enlighet med budgeten.

– Styrelsens arbetsordning och regler för intern kontroll uppdaterades och en planeringsmodell med långsiktiga och kortsiktiga mål, aktiviteter och indikatorer för att bättre kunna utvärdera verksamheten diskuterades. Beslut om planeringen kommer att tas vid septembermötet.

– Styrelsen gick igenom statistik för vaccination i Endebess och Kwanza områdena, med en jämförelse med andra sub-counties i TransNzoia. I denna jämförelse syns tydligt att RDS mobila kliniker betyder mycket för en bra vaccinationstäckning. En uppföljning av aktiviteter rapporterade av hälsomyndigheterna efter en byhälsovolontärutbildning genomförd av RDS redovisades också. Den visade en klar ökning av volontärernas ”remitteringar” av gravid till mödravård, kvinnor till familjerådgivning och mammor för vaccination av barn.

– Styrelsen avtackade Kerstin Jonson, ordinarie ledamot, och Leif Mazetti-Nissen som långvarig adjungerad till styrelsen för deras stora insatser och bidrag till Rotary Doctors verksamhet.

Styrelsesammanträde den 25 mars 2021

– Styrelsen beslutade om att ansöka om permutation till Kammarkollegiet vad gäller stiftelseförordnandet och ändamålsparagrafen.

– Styrelsen beslutade också om sitt svar till Länsstyrelsen angående kommentarer till skrivelse som inkommit till dem.

– Styrelsen fick information om att Ander Dybjer har möjlighet att resa på ett uppdrag i september/oktober för en utvärderings/inventering av läkarverksamheten som kan ligga till grund för mål, läkarroll och organisation av uppdragen under 2022.

Styrelsesammanträde den 11 februari 2021

– Styrelsen beslutade om en ny klagomålshanterare och en uppdatering av informationen om klagomålshantering: Information om klagomålshantering

– Ordförande redogjorde för de diskussioner som varit med CNS angående förnyelse av avtalet mellan RDS och CNS. Styrelsen godkände dessa punkter.

– Den ekonomiska situationen gicks igenom och styrelsen konstaterade att kostnaderna i Kenya är betydligt lägre än föregående år pga. den förändrade verksamheten. Kostnaderna i Kenya uppgick till 0,92 miljoner och kostnaderna totalt till 1,35 miljoner. Intäkterna är också lägre, på 1,23 miljoner, men har dock hållit en ganska bra nivå med tanke på pandemin och att många Rotaryklubbar inte har verksamhet.

– Styrelsen informerades om att Rotary Doctors har fått ett nytt bidrag från ForumCiv för ett andra steg i projekt Kasei for Change, Kvinnors rätt till hälsa på 491 000 kr. Projektet kommer att genomföras från juli -21 till juni -22.

– Styrelsen diskuterade möjligheterna att igen skicka ut läkare/tandläkare till Kenya. Konstaterades då att RDS får följa situationen noga. Eventuellt skulle något/några uppdrag kunna genomföras under hösten 2021, beroende på om regeringens avrådan från resor lyfts. Ordinarie perioder börjar planeras från 2022, men om det blir möjligt för läkare att åka kommer att bero på hur situationen utvecklas.

– Styrelsen uppdrog åt arbetsgruppen för läkar/tandläkarrollen att genomföra en utbildningssession över nätet för deltagare inom CNS, Kenya som en första pilot för att sedan eventuellt utveckla annan utbildningsverksamhet digitalt.

Styrelsesammanträde den 26 november 2020

– Styrelsen tog beslut om styrelsens tolkning av ändamålsparagrafen i stadgarna för att klargöra verksamheten: Styrelsens tolkning av ändamålsparagrafen

– Styrelsen godkände förslag på ett uppdaterat avtal med den ideella föreningen Community Nursing Services och uppdrog generalsekreteraren att skicka förslaget till styrelsen för Community Nursing Services för kommentarer.

Styrelsesammanträde den 5 november 2020

– Styrelsen beslöt att godkänna Årsredovisningen innehållande förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning. Revisorn, som närvarade vid mötet, rapporterade och gav en ”ren” revisionsberättelse. Årsredovisning samt revisionsberättelse:
Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2019-2020

– Styrelsen tog beslut om ett nytt placeringsreglemente angående förvaltning av stiftelsens kapital.

– De olika arbetsgrupperna som tillsatts av styrelsen rapporterade tillbaka om arbetet och på basis av dessa rapporter togs följande beslut:

– Styrelsen beslöt att återgå till den tidigare ändamålsparagrafen från 1988. En tidigare styrelse hade justerat språket i ändamålsparagrafen, och vid en senare ändring av andra paragrafer i stadgarna hade Länsstyrelsen meddelat att de inte hade något att erinra angående ändringarna. Styrelsen har nu dock beslutat att återgå till den ursprungliga ändamålsparagrafen, detta för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. De nu gällande stadgarna är: Stadgar för Stiftelsen Rotarys Läkarbank

– Styrelsen ställde sig bakom rapporten från arbetsgruppen angående läkarrollen, som kan sammanfattas som att fokus ska vara på handledning, undervisning och förebyggande hälsovård. Gruppen fortsätter att titta på fortsatta steg inklusive förberedelser, kontinuitet i Kenya och ev. insatser från andra yrkesgrupper.

– Styrelsen beslöt att alla läkar- och tandläkaruppdrag ställs in under första halvåret 2021.

Styrelsesammanträde den 3 september: 2020

Vid mötet gicks ett preliminärt bokslut igenom som kommer att redovisas i Årsredovisningen i slutet av november. Rapporten från Community Nursing Services om verksamheten under första halvåret granskades: MID-YEAR ACTIVITY REPORT JAN-JUNE 2020
Styrelsen tog också beslut om budget och en övergripande målsättning för det kommande verksamhetsåret: Målsättning 20-21
Styrelsen tillsatte arbetsgrupper som ska fördjupa sig inom tre viktiga områden för att rapportera tillbaka till styrelsen. Dessa områden är; översyn av styrdokument, läkar/tandläkarrollerna samt genomförande av marknadsföringsplanen.