Styrelsebeslut

På denna sidan presenterar styrelsen några av de viktiga beslut som tagits vid styrelsesammanträden från och med verksamhetsåret 20/21.

Styrelsesammanträde den 26 november

– Styrelsen tog beslut om styrelsens tolkning av ändamålsparagrafen i stadgarna för att klargöra verksamheten: Styrelsens tolkning av ändamålsparagrafen

– Styrelsen godkände förslag på ett uppdaterat avtal med den ideella föreningen Community Nursing Services och uppdrog generalsekreteraren att skicka förslaget till styrelsen för Community Nursing Services för kommentarer.

Styrelsesammanträde den 5 november

– Styrelsen beslöt att godkänna Årsredovisningen innehållande förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning. Revisorn, som närvarade vid mötet, rapporterade och gav en ”ren” revisionsberättelse. Årsredovisning samt revisionsberättelse:
Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2019-2020

Styrelsen tog beslut om ett nytt placeringsreglemente angående förvaltning av stiftelsens kapital.

De olika arbetsgrupperna som tillsatts av styrelsen rapporterade tillbaka om arbetet och på basis av dessa rapporter togs följande beslut:

– Styrelsen beslöt att återgå till den tidigare ändamålsparagrafen från 1988.

En tidigare styrelse hade justerat språket i ändamålsparagrafen, och vid en senare ändring av andra paragrafer i stadgarna hade Länsstyrelsen meddelat att de inte hade något att erinra angående ändringarna. Styrelsen har nu dock beslutat att återgå till den ursprungliga ändamålsparagrafen, detta för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. De nu gällande stadgarna är: Stadgar för Stiftelsen Rotarys Läkarbank

– Styrelsen ställde sig bakom rapporten från arbetsgruppen angående läkarrollen, som kan sammanfattas som att fokus ska vara på handledning, undervisning och förebyggande hälsovård. Gruppen fortsätter att titta på fortsatta steg inklusive förberedelser, kontinuitet i Kenya och ev. insatser från andra yrkesgrupper.

– Styrelsen beslöt att alla läkar- och tandläkaruppdrag ställs in under första halvåret 2021.

Styrelsesammanträde den 3 september:

Vid mötet gicks ett preliminärt bokslut igenom som kommer att redovisas i Årsredovisningen i slutet av november. Rapporten från Community Nursing Services om verksamheten under första halvåret granskades: MID-YEAR ACTIVITY REPORT JAN-JUNE 2020
Styrelsen tog också beslut om budget och en övergripande målsättning för det kommande verksamhetsåret: Målsättning 20-21
Styrelsen tillsatte arbetsgrupper som ska fördjupa sig inom tre viktiga områden för att rapportera tillbaka till styrelsen. Dessa områden är; översyn av styrdokument, läkar/tandläkarrollerna samt genomförande av marknadsföringsplanen.