Styrelsen och kansliet

Stiftelsen Rotarys Läkarbank (kallad Rotary Doctors Sweden) med organisationsnummer: 846003-5150 är av Rotary International godkänd som flerdistriktsprojekt med den formella benämningen ”The Rotary Doctor Bank in Sweden, District 2320 – 2410 of Rotary International”. Stiftelsen är registrerad vid Länsstyrelsen i Skåne län.

Ledamöter till Rotary Doctors styrelse väljs av Rotary Sveriges guvernörsgrupp i distrikt 2320-2410. Det går alltid att föreslå personer till styrelsen genom att kontakta guvernören i ett av Rotarydistrikten. Ordinarie ledamöter väljs på två år och suppleanter väljs på ett år. Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i Rotary, närstående organisationer eller ha erfarenhet som läkar-, tandläkarvolontär. Tillsammans ska styrelsen ha en bred erfarenheten inom olika yrkesområden så som: medicin, tandvård, ekonomi, juridik och kommunikation. Under verksamhetsåret 2021-2022 består styrelsen av följande personer:

Ordinarie ledamöter:

Gudrun Håkansson, ordförande

Gudrun som är utbildad distriktssköterska och vårdutvecklare har under många år arbetat i Region Halland bland annat med utvärdering och utveckling av vården. Hon är medlem i Varberg Getakärr Rotaryklubb och var dess president 2004-2005 och 2018-2019. Gudrun har besökt verksamheten i Kenya ett par gånger och deltog 2015 och 2017 i utvärderingar av tandläkar- respektive jeepläkarverksamheten. Som pensionär är hon engagerad i bland annat i flyktingfrågor på lokal nivå.

Varberg Getakärr Rotaryklubb, distrikt 2360, sjuksköterska och vårdutvecklare

Björn-Erik Erlandson, viceordförande

Björn-Erik är teknologie doktor, professor i medicinsk teknik. Han har arbetat i internationella företag såsom Siemens och Nobel industrier ansvarig för myndighetskontakter och forskning och utveckling, samt som verksamhetschef och professor, vid Medicinsk teknik och informatik vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå och Akademiska sjukhuset, Uppsala. Vid KTH har han varit vice skolchef vid Skolan för Teknik och Hälsa och ansvarig för KTH’s byggnad vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Som forskare har han varit engagerad utbildare och handledare för doktorander samt delaktig i internationella projekt i bl.a. Bangladesh, men också besökt Kenya, Rotary Doctors projekt vid flera tillfällen. Han arbetar i internationella standardiseringsprojekt inom ISO och CEN med hälsoinformatik. Björn-Erik är engagerad i integrationsfrågor som ordförande i NybyVision, Uppsala.

Upsala Aros Rotaryklubb, distrikt 2350, som ordinarie ledamot sedan 2003, som president 2010-2011, tidigare Umeå Södra Rotaryklubb sedan 1995.

Birgitta Persson, skattmästare

Birgitta är civilekonom. Hon har under stor del av sin yrkeskarriär haft olika befattningar inom Swedbank, som ansvarig för verksamheten i Halmstad samt varit Head of compliance för Svensk bankverksamhet inom Swedbank. Hon har tidigare arbetat som auktoriserad revisor. Birgitta har också varit engagerad i ett antal styrelser bl.a. som vice ordförande i styrelsen för Högskolan i Halmstad. Birgitta är sedan länge medlem I Halmstad Gamletull Rotaryklubb där hon haft ett antal förtroendeuppdrag. Som pensionär har hon ett bolag där hon bl.a. förvaltar stiftelsemedel.

Halmstad Gamletull Rotaryklubb, distrikt 2400, civilekonom

Allan Nyström, sekreterare

Allan har under 25 år varit verksam inom Rotary i tre olika klubbar där han har varit president och är nu sekreterare i Bodens Rotaryklubb. Hans yrkesbana har varit inom bankvärlden där han arbetat som bankjurist och inom Swedbanks kontorsrörelse och bland annat varit chef för kontorsrörelsen i Norrbotten. På senare år har han varit anställd i Swedbanks centrala stab för operativa risker och regelefterlevnad. Som pensionär är han nu verksam inom två organisationer som hjälper småföretag i Norrland med finansiering.

Boden Rotaryklubb, distrikt 2320, jurist

Tommy Olsson

Tommy är senior professor i endokrinologi vid Umeå universitet och arbetar som pensionär som överläkare på deltid vid Norrlands universitetssjukhus. Han har under senare år huvudsakligen arbetat med hur övervikt och typ 2 diabetes kan förebyggas och behandlas. Som led i detta samarbetar han med forskare i bland annat Kapstaden och Johannesburg i Sydafrika. Han har haft/har ett antal förtroendeuppdrag för olika nationella och internationella organisationer inom den medicinska sfären. Han är sedan 20 år tillbaka medlem i Rotary i Umeå.

Umeå City Första Frukost Rotaryklubb, distrikt 2320, läkare

Eva Bengtsson

Eva är utbildad tandläkare och har jobbat inom Folktandvården i 41 år, men är numera pensionär. Hon är medlem i Värnamo Rotaryklubb där hon just nu har uppdraget som skattmästare. Eva har varit ”mamma” till ett antal utbytesstudenter från när och fjärran. Två av hennes egna tre barn har varit utbytesstudenter med Rotary i USA.
Eva har haft uppdrag för Rotary Doctors som tandläkare i Kenya under tre perioder 2001, 2003 vid kliniken i Mutomo och 2012 vid kliniken i Migori.

Värnamo Rotaryklubb, distrikt 2380, tandläkare

Ulrika Elmroth

Ulrika är läkare, med specialistutbildning som allmänläkare. Hon har tidigare arbetat vid olika vårdcentraler, men har nu en tjänst på Sveriges Kommuner och Regioner där hon jobbar med kvalitetsförbättring inom primärhälsovården. Ulrika är verksam inom Svensk föreningen för allmänmedicin. Hon har erfarenhet från uppdrag som volontärläkare med Rotary Doctors i Siayaområdet och North Pokot.

 

Suppleanter

Margareta Wargelius

Margareta jobbar som konsultläkare hos Cityläkarna, men har tidigare startat och drivit en egen distriktsläkarmottagning, Slottsfjärdens Läkarmottagning i Kalmar. Margareta utbildade sig först till sjukgymnast men fortsatte studera till läkare efter några yrkesverksamma år. Hon arbetade 8 år som röntgenläkare innan hon specialiserade sig som allmänläkare. Margareta är medlem i Kalmar Rotaryklubb, hon har också varit aktiv inom distriktsläkar- och privatläkarföreningarna inom Läkarförbundet. Margareta har varit jeepläkare för Rotarys Doctors i Kenya vid ett flertal tillfällen.

Kalmar Rotaryklubb, distrikt 2410, läkare, specialist inom allmänmedicin, många uppdrag som jeepläkare

C-G Olofsson

CG är civilekonom och har nu en enskild firma, CG Olofsson konsult. Han har tidigare jobbat som konsult, projektledare eller VD i olika konsultföretag, så som Bohlin & Strömberg AB, Förenade Företagskonsulter AB, Cension Konsult, Tieto, Enator AB. Han har då varit specialiserad inom organisation och finans/ ekonomisystem. Kunderna har varit många större företag och organisationer, så som Volvo, IKEA, Kraft General Foods, Sveriges Radio, Riksrevisionsverket, Malmö Stad, med flera. CG är sedan 1991 med i Lomma-Bjärred Rotaryklubb där han haft många uppdrag bland annat som president. I Rotarydistriktet har han bland annat varit distriktssekreterare samt ordförande och revisor i distriktets kommitté för Rotary Foundation.

Lomma-Bjärred Rotaryklubb, distrikt 2390, civilekonom

Adjungerad till styrelsen

Stefan Knutsson

Stefan är civilingenjör i elektroteknik. Han har arbetat 25 år på Gambro med medicinsk teknik, utveckling, marknadsföring och tillverkning. Efter 10 år som fabrikschef i Lund startade Stefan eget och har då fokuserat på ledarutveckling och projektledning. Stefan är medlem i Lomma-Bjärred Rotaryklubb sedan 2010 och har sedan dess haft många uppdrag för klubben och distrikt 2390. Senaste året har han varit distriktsguvernör och fortsätter nu engagera sig i bland annat distriktets hållbarhetskommitté. Stefan är under verksamhetsåret 2020/2021 adjungerad till Rotary Doctors styrelse.

Ewa Jägevall

Ewa är utbildad ergonom/ leg sjukgymnast inom specialområde företagshälsovård. Hon har studerat, arbetat utomlands samt ägt en företagshälsovårdscentral i Östra Skaraborg. Yrkeslivet avslutade hon som konsult i ergonomi som bl.a var kopplat till arbetsmarknadsåtgärder för personer med funktions-nedsättningar. Hon har haft olika uppdrag inom Inner Wheel både på klubb- och distriktsnivå. Hon blev invald i Svenska Inner Wheel Rådet 2019 och var under 20/21 rådspresident. Ewa representerar Inner Wheel som stöder Rotary Doctors sedan 1994.

Skövde St:a Elins Inner Wheel klubb, Distrikt 238  ( Rotarydistrikt 2380 )

Ulf Bingsgård

Ulf är under verksamhetsåret 21/22 guvernör i distrikt 2390 och som sådan adjungerad till Rotary Doctors’ styrelse.
Ulf är medlem av Trelleborg S:t Nicolai Rotaryklubb

 

 

Revisorer
Auktoriserad revisor för verksamhetsåret 20/21: Daniel Palmberg, för verksamhetsåret 21/22: Leif Göransson, båda från Höglandets Revisionsbyrå.

Styrelsens ansvar

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Den lägger fast verksamhetsinriktning och budgeten, samt utvärderar fortlöpande verksamheten samt ekonomin och beslutar om förändringar. En viktig uppgift är att säkerställa bra system för kontroll och uppföljning. Styrelsen drar också upp riktlinjer för information och kommunikation, som skall präglas av öppenhet och saklighet. Styrelseledamöter och suppleanter skriver under en Code of Conduct för styrelsemedlemmar i Rotary Doctors: Code of conduct för styrelsen

Kansliet

Rotary Doctors kansli är beläget i Erikshjälpens lokaler, i Holsbybrunn, Vetlanda kommun och leds av Karin Håkansson, som arbetar 60 % av en heltidstjänst som generalsekreterare för organisationen. Hon arbetar tillsammans med en assisterande koordinator på deltid, Birgitta Korthenius, samt en gåvoregistrerare och ekonomiassistent på deltid, Lotta Carlson.
Karin har tidigare arbetat cirka 20 år inom Internationella Röda Kors Federationen, som bland annat organisationsutvecklingsdelegat, programhandläggare och landsansvarig och varit baserad i bland annat Nepal, Azerbajdzjan och vid huvudkontoret i Genève, Schweiz.
Ersättningen till högste tjänstemannen från Rotarys Läkarbank för 60 % av en heltidstjänst är för närvarande 26 850 kr per månad.

karin.hakansson@rotarydoctors.se

0383-46 74 82, mobil 0727 16 74 82