Rotary Doctors Sweden verksamhet – hållbar och varaktig

Långsiktig hållbarhet för våra projekt och program säkerställs på olika sätt, men för all verksamhet är förankring och samarbete med lokalsamhällena samt samordning med hälsomyndigheterna en grundläggande princip. Detta för att säkerställa att våra resultat blir varaktiga och leder till hållbar förändring.

Barn- och mödravårdsprojektet – jeeplinjerna.

Barn- och mödravårdens mobila kliniker genom jeeplinjerna genomförs i nära samarbete med de olika hälsomyndigheterna. Vid start av en jeeplinje har Rotary Doctors alltid ett avtal med hälsomyndigheterna om att jeeplinjen mellan 3-5 år. Rotary Doctors uppgifter är att öka efterfrågan av barn- och mödravård genom att nå ut i samhället, motivera och lära mödrar om betydelsen av vaccinationer, mödravård och familjeplanering och samtidigt ge tillgång till de preventiva insatserna. För detta är samarbete med de lokala byhälsovolontärer avgörande. Bemanningen av jeeplinjerna är ett delat ansvar mellan Rotary Doctors Sweden och hälsomyndigheterna. Efter några år byts platser som klinikerna besöker ut och hälsovårdsmyndigheterna tar över ansvaret. Detta förbereds genom dialog med lokalsamhällen. Efter att jeeplinjen har flyttat kan det ta lite längre tid för mamman att gå till en permanent klinik, men å andra sidan är den öppen dagligen. Statistiken för vaccination, mödravård etc. har varit stabil när Rotary Doctors har fasat ut sin verksamhet för att myndigheterna ska ta över.

Hälsopersonal – mentorskapsprogram:

I mentorskapsprogrammet skickar Rotary Doctors Sweden läkare och barnmorskor från Sverige för att arbeta i partnerskap med kenyansk personal på tre mindre sjukhus. Uppgiften är att ”learning-by-doing” samt att ha mer formella fortbildningssessioner. Hälsopersonalen från Sverige arbetar med ett kvalitetsförbättringsteam som inrättats av sjukhuset. Programmet kan där ses som en hållbar metod att överföra kunskap för att stödja dessa hälsoinrättningar att utveckla sin verksamhet.

WASH – vatten- och sanitetsprojekt:

Hållbarhet säkerställs genom ett nära samarbete med lokalsamhällena. Start av ett projekt föregås alltid av diskussion och överenskommelse med ledarna i lokalsamhället om deras ansvar när insatsen är klar. För brunnar och skyddade källor bildas och utbildas en vattenkommitté som tar över ansvaret för vattenkällan när projektet är avslutat. För projekt som är inriktade på sanitet och hygien är det byhälsovolontärer som är ansvariga för att följa upp och ge fortsatt stöd till hushåll och lokalsamhällen.  Det finns också ett uppföljningsprogram om det finns behov av stöd till samhället efter att projektet är avslutat.

Kvinnors rätt till hälsa:

Projektet kvinnors rätt till hälsa bygger på ett rättighetsbaserat synsätt där Rotary Doctors Sweden ger stöd och kunskap till grupper av kvinnor, män och ungdomar för att arbeta med förändringar i sina samhällen. Fokus ligger kring hälsofrågor, särskilt kvinnlig könsstympning och tidiga graviditeter samt rätten till familjeplanering. Grupperna väljer också att fokusera på frågor som att främja flickors skolgång. Påverkansarbete är den huvudsakliga projektverksamheten, och projektet samlar politiska företrädare, byäldste, hälsopersonal, skolpersonal och traditionella barnmorskor samt lokalbefolkning för möten och dialoger. Projektet pågår i cirka tre år och under det sista året får grupperna utbildning i att starta lokala samhällsbaserade organisationer enligt kenyansk standard. Grupperna bestämmer sedan själva hur de ska fortsätta sin verksamhet.