Vi värdesätter din feedback

For English see below, at the end of the page.

Rotary Doctors Sweden verksamhet präglas av öppenhet och integritet. Dina synpunkter och klagomål kan hjälpa oss att bli bättre. Rotary Doctors vill underlätta för dig att komma med synpunkter och klagomål och ge våra verksamheter möjlighet att rätta till felaktigheter och brister.

Synpunkter kan ges på verksamhetens kvalitet och genom förslag till förbättringar. Klagomål kan t.ex innebära klagomål på att de krav och mål som finns om verksamheten som inte uppfylls. Stiftelsens rutiner motverkar oegentligheter såsom fel i hantering av resurser, korruption, förskingring, nepotism och bedrägeri, men påpekande om sådana brister välkomnas så att de kan kontrolleras och om de är korrekta kan korrigeras.

Du kan använda nedanstående formulär för att skicka in synpunkter och klagomål till Rotary Doctors Sweden

När du skriver ner dina synpunkter/klagomål försök att vara specifik. Om du vill veta hur vi hanterar och följer upp dina synpunkter/klagomål kan du inte var anonym.

Om du vill vara anonym fyller du inte i namn eller e-postadress, utan bara rutan för synpunkter/klagomål.

  När du skickar in dessa synpunkter tillåter du samtidigt att Rotary Doctors Sweden hanterar de personuppgifter som krävs för att synpunkterna ska behandlas. Gallring av personuppgifter sker efter att synpunkterna har blivit handlagt.

   

  Comments and complaints  –  We value your feedback

  Rotary Doctors Sweden’s operations are characterized by openness and integrity. Your comments and complaints can help us get better. Rotary Doctors wants to make it easier for you to make comments and explain grievances, then you will give us opportunities to correct errors and misstakes.

  Views can be given about the quality of the activities and through suggestions for improvements. Complaints can, for example be about requirements and goals that are not followed or reached. The organisation’s regulations and routines counteract irregularities such as errors in resource management, corruption, embezzlement, nepotism and fraud. To point out suspicion of such deficiencies are welcomed so that they can be checked and if they are correct can be corrected.

  You can use the format above to submit comments and complaints, When writing down your comments / complaints try to be specific. If you want to know how we handle and follow up on your comments / complaints, you can not be anonymous.

  First you decide if you want to be contacted (Jag vill bli kontaktad.) or if you want to be anonymous (Jag vill vara anonym.)

  If you want to be anonymous, just go down to the bigger box and fill in your complaints. After that you click I am not a robot (Jag är inte en robot) and click send (Skicka).

  If you want a reply you need to fill in your first and last namn in the first boxes. If you represent a club or a group (Ev. organisation/grupp/klubb) write that in the third box, write your e-mail (E-postadress) and then fill in your opinion and send in according to the instructions above.