Stiftelsen och verksamheten

Rotary Doctors värdegrund vilar på stiftelseförordnandet samt stämmer överens med Rotarys värdegrund i stort. Stiftelseförordnandet, där det juridiska namnet är Stiftelsen Rotarys Läkarbank (org.nr: 846003-5150), understryker att stiftelsen ska bedriva hjälpverksamhet bland behövande genom att bekosta läkarverksamhet bland fattiga och sjuka människor i låginkomstländer. The Rotary Foundation, som kan anses vara ledande inom Rotaryrörelsen när det gäller biståndspolicy har hälsovård som ett av fokusområdena för verksamhet samt framhåller vikten av förebyggande arbete, involvering av mottagarna i planering och utförande av stödet samt att projekt ska vara hållbara på lång sikt.

Rotary Doctors verksamhet ska därför grunda sig på ovanstående principer och ha en bred hälsofrämjande målsättning där läkare/tandläkare har en given roll.

Nedan finns stadgarna med ändamålsparagrafen för stiftelsen.

Rotary Doctors har verksamhet i Endebess, Kwanza och North Pokot i nordvästra Kenya. Eftersom Rotary Doctors inte är en juridisk person i Kenya samarbetar Rotarys Läkarbank med en lokal ideell organisation, Community Nursing Services, som ansvarar för verksamheten i Kenya under ledning av kansliet i Sverige.

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Skåne län och är godkänd av Rotary International som flerdistriktsverksamhet med den formella benämningen ’The Rotary Doctor Bank in Sweden, Districts 2320 – 2410 of Rotary International’. I dagligt tal  används ”Rotary Doctors Sweden”.

Stiftelsen Rotarys Läkarbanks verksamhet skall präglas av öppenhet och integritet. Stiftelsens styrelse har ett system som kan ta emot information om misstänkta oegentligheter och klagomål om verksamheten från personer som vill vara anonyma. Gå till sidan: Synpunkter och klagomål

Stiftelsens stadgar: Stiftelsen Rotarys Läkarbanks Stadgar Feb 2022

Årsredovisningar finns på sidan: Om oss

Uppdaterad senaste: 2022-03-1