Rotary Doctors i Nederländerna

Rotary Doctors Sweden har en systerorganisation i Nederländerna. Under pandemin har de inte kunnat skicka ut läkare, men tidigare skickade de läkare till Kenya för att jobba med icke smittsamma sjukdomar, alltså sånt som högt blodtryck och diabetes. De har också haft ett tandvårdsprojekt och skickat tandläkare och tandhygienister till Etiopien. Här skriver de om sin verksamhet, en svensk översättning finns längre ner:

From the Dutch horizon

Rotary Doctors in the Netherlands (RDN) was started in 1994 as the Rotary Doctors Bank by the Governors of the Rotary Districts in the Netherlands.  The intention was to make use of the wide medical knowledge within the Rotary community by sending doctors and dentists to developing countries.

In the beginning, many doctors were sent out mostly to Kenya via a cooperation with district 2390 (Skåne) of the Swedish Rotary Doctors, and dentists were sent out to Kenya and Guatemala via an American programme. Since then, RDN has sent out doctors and dentists to places as: Kimilili, Garissa, Mundika, Mpektoni, Kilifi in Kenya and Nekemte and  Dembi Dolo in Ethiopia.

During the last years the focus has been on projects for general practitioners (husläkare) and dentists.

The general practitioners’ projects have been focussed on the spreading of knowledge of diagnose and treatment of Non-Communicable Diseases (NCD’s) to the local medical staffs at smaller medical dispensaries in areas with low level of medical care.  A very important objective is also the transfer of knowledge of how to change the way of life in order to reduce the risk of suffering from NCD’s, which today is one of the most important reasons of death in many of these countries.

A similar approach has our present dentist project in Dembi Dolo (Ethiopia), where dentists and dental hygienists during a couple of dental camps are providing information and education about mouth hygiene but also applying the use of fluorized toothpaste, pain relief and atraumatic restoration technique.  In addition, RDN is together with a Dutch Rotary Club financing the education to dental therapist for two students, who after completed education can continue the work once the dental staff of RDN has left.

The Corona pandemics has of course also for RDN made it impossible to send out doctors. The time has been used to prepare for “restarting” our projects. The dental project still has ca 2 years to go.  For the general practitioners NCD project, the challenge today is among other issues how to find a good and continuous format for working together with local authorities and f. ex. how to include the use of modern communication technology such as internet and telecommunication to make it possible for more people to get medical support – also in days, when the doctors from RDN have left.

RDN believes that Rotary is still an important basis for medical knowledge and it would be a shame not to be able to use it to improve the situation for other people in less fortunate countries.

Rotary Doctors in the Netherlands

Svensk översättning:
Från den nederländska horisonten

Rotary Doctors i Nederländerna (RDN) startades 1994 av guvernörerna i Rotarydistrikt i Nederländerna. Avsikten var att utnyttja den breda medicinska kunskap som finns inom Rotary-gemenskapen och skicka läkare och tandläkare till låginkomstländer. I början skickades många läkare ut till Kenya via ett samarbete med distrikt 2390 (södra Skåne) och Rotary Doctors Sweden. Tandläkare skickades till Kenya och Guatemala via ett amerikanskt program. Sedan dess har RDN skickat ut läkare och tandläkare till platser som: Kimilili, Garissa, Mundika, Mpektoni, Kilifi i Kenya och Nekemte och Dembi Dolo i Etiopien.

Under de senaste åren har fokus legat på projekt för allmänläkare (husläkare) och tandläkare. Allmänläkarnas projekt har fokuserats på att sprida kunskap om diagnos och behandling av icke-smittsamma sjukdomar (NCD) till den lokala medicinska personalen på mindre hälsodispensärer i områden med låg tillgång till sjukvård. Ett mycket viktigt mål är också överföring av kunskap om hur man förändrar livsstilen för att minska risken att drabbas av NCD, vilket idag är en av de viktigaste dödsorsakerna i många av låginkomstländerna.

Ett liknande tillvägagångssätt har vårt nuvarande tandläkarprojekt i Dembi Dolo (Etiopien), där tandläkare och tandhygienister under ett par så kallade ”medicinska läger” tillhandahåller information och utbildning om munhygien men också om användning av fluorerad tandkräm, smärtlindring och atraumatisk restaureringsteknik. Dessutom finansierar RDN tillsammans med en nederländsk Rotaryklubb utbildningen av två studenter till ”tandterapeuter” (ett yrke som framförallt fokuserar på förebyggande åtgärder vad gäller tandhälsa), som efter avslutad utbildning kan fortsätta arbetet när tandläkarpersonalen från RDN har lämnat.

Coronapandemierna har naturligtvis också  gjort det omöjligt att skicka ut läkare för RDN. Tiden har använts för att förbereda för att ”starta om” våra projekt. Tandprojektet har fortfarande ca 2 år kvar. För allmänläkarnas NCD -projekt är utmaningen idag bland annat hur man hittar ett bra och kontinuerligt format för att arbeta tillsammans med lokala myndigheter och t.ex. hur man inkluderar användning av modern kommunikationsteknik som internet och telekommunikation för att göra det möjligt för fler människor att få medicinskt stöd – även när läkarna från RDN har lämnat.

RDN anser att Rotary fortfarande är en viktig grund för medicinsk kunskap och det skulle vara synd att inte kunna använda det för att förbättra situationen för andra människor i mindre lyckliga länder.

Rotary Doctors Netherlands