Fakta om vaccinationer inom Rotary Doctors

Det senaste verksamhetsåret 22/23 genomförde Rotary Doctors 47 500 vaccinationer på de tre sjuksköterskeledda jeeplinjer som organisationen ansvarar för, två i TransNzoia och en i North Pokot. Samtidigt kontrolleras barnens vikt för att identifiera undernärda barn, mödravård ges till gravida kvinnor och preventivmedel prövas ut. De mobila klinikerna åker ut till de mest avlägsna delarna av dessa regioner och bemannas av kenyansk personal. Verksamheten genomförs i samarbeta med hälsomyndigheterna (se längre ner).

Vaccinationerna som ges är i enlighet med barnvaccinations-programmet i Kenya:
BCG: Mot TBC
Polio: En vaccination som ges till nyfödda upp till 3 veckor och tre vaccinationer som ges oralt
PENTA vaccin: mot fem sjukdomar; difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och en sorts influensa: Haemophilus influenzae type b (DTP-hepB-Hib).
PCV10:  Mot pneumokock som orsakar luftvägsinfektioner, t.ex. lunginflammation
ROTA: Rota virus vaccin mot en typ av magsjuka
MR: Vaccin mot mässlingen och röda hund
YP: Gula febern som ges i Pokotområdet
HPV: HPV vaccin mot humant papillomvirus, men detta vaccin finns ofta inte tillgängligt

Knappt 48 000 vaccinationer betyder att cirka 6 000 barn har kommit till klinikerna och 3 900 barn har blivit registrerade som färdigvaccinerade vid Rotary Doctors kliniker. I de områden där vi också har kunnat genomföra den en veckas långa utbildningen av byhälsovolontärer om vikten av vaccinering ser vi att fler barn får alla sina vaccinationer.

I Kenya är regeringen ansvarig för försörjning av vaccin till alla olika myndigheter och organisationer som vaccinerar. För Rotary Doctors del har vi sedan 6-7 år tillbaka ett avtal med de regionala myndigheterna där det slås fast att Rotary Doctors Sweden ansvarar för vaccinering på de jeeplinjer vi har, tidigare med svenska läkare och nu de sjuksköterskeledda linjerna som genomfört verksamheten sedan början på 2020. Avtalet nämner Rotary Doctors’ ansvar att erbjuda vaccinationer vid klinikerna och det säger också att hälsomyndigheterna bidrar med vaccin och en sjuksköterska till Rotary Doctors verksamhet. Rotary Doctors står för alla andra kostnader och är ansvarig för verksamheten. All vaccinering som görs vid Rotary Doctors kliniker registreras i vårt namn i de övergripande vaccinationsregistren i regionerna. Dessa ingår sedan i den nationella statistiken och rapporteras av Kenya mot FN:s globala mål.

Var de mobila klinikerna öppnar kommer Rotary Doctors och hälsomyndigheterna överens om, det ska vara områden där vaccinationstäckningen är låg. Sen arbetar Rotary Doctors i regionen i några år för att få upp antal vaccinerad och också antal mödravårdsbesök. När det sedan är möjligt lämnar vi över verksamheten till hälsomyndigheterna. I de tre regioner där Rotary Doctors är verksamt har organisationen bidragit med mellan 14 % och 19 % av den totala vaccinationen i regionerna. Arbetet har dock fokuserat på att nå mammor och barn som har långt till andra vaccinationsmöjligheter. Därför är verksamheten viktig och vi har ofta blivit uppmärksammade från myndigheternas sida där de tackat för våra insatser.